KENSHUSEI

kenshusei

ZNACZENIE
Słowo Kenshusei składa się z trzech znaków: 研- wyostrzać, odkryć, odkrywać, studiować, 修- opanować do mistrzostwa, naprawić, poprawić, 生- życie, egzystencja, student. Te trzy znaki razem można przeczytać jako „studenta, który studiuje sztukę w celu osiągnięcia mistrzostwa”, a więc kogoś, kto się rozwija poprzez zaangażowanie w trening i ciągły trud nauki.

CEL
Program Kenshusei powstał z myślą o pasjonatach Aikido z AAI-Polska, którzy chcą poświęcić więcej czasu na studiowanie Sztuki i pełniejsze jej poznanie. Dzięki programowi adepci będą mogli spróbować intensywnego, codziennego treningu sztuk walki, połączonego z codzienną dyscypliną ciała i umysłu. Celem projektu jest nauczenie się i zrozumienie Shoshin, Mushin i Zanshin, a więc nauczenie się pilności, otwartości, szczerości, opanowania oraz kontroli swojego otoczenia i czujności. Uczestnik programu Kenshusei ma okazję przez czas trwania projektu żyć swoją pasją – Aikido.

STRUKTURA
Program Kenshusei zapewnia codzienny, intensywny trening pod okiem certyfikowanych instruktorów AAI-Polska. Dzięki codziennej praktyce oraz nastawieniu reszty dnia pod kątem treningu uczestnik poznaje zastosowania Aikido w życiu codziennym, zgłębia sztukę w pełniejszy sposób oraz staje się ona poniekąd częścią jego życia. Codzienny trening składa się z zajęć Aikido, różnych form aktywności i zajęć rekreacyjnych, w skład których wchodzą:

  • Codzienny trening z bronią japońską
  • Zajęcia Aikido zgodnie z rozkładem zajęć Dojo
  • Zajęcia indywidualne oraz zorganizowane specjalnie na potrzeby programu

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI

Uczestnik musi być członkiem AAI-Polska ze stopniem 5 kyu lub wyższym, gotowym na poświęcenie swojego czasu, zarówno w Dojo jak i poza nim, na intensywny trening Aikido. W programie mogą wziąć udział pozostałe osoby za zgodą prowadzącego program.

Uczestnik musi:

  • cechować się dobrym stanem zdrowia, dopuszczającym do udziału w programie;
  • posiadać aktualną polisę NNW;
  • uczęszczać na wszystkie zajęcia z Aikido (oraz inne wyznaczone) w trakcie trwania programu.

Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu podejmuje Instruktor Programu po indywidualnej rozmowie. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

W wypadku pokrywania się terminu programu z seminariami Aikido AAI-Polska, członkowie programu podróżują wraz z Instruktorem programu i biorą w nich udział. Uczestnicy są zwolnieni z kosztów danego wyjazdu (koszt pokrywa organizator).

UCZESTNICY

Uczestnicy powinni wykazać się znajomością etykiety treningu. Każdy uczestnik powinien być świadom, iż w trakcie trwania Programu Kenshusei jest reprezentantem Dojo i jako taki powinien wykazać się kulturą osobistą.

Uczestnicy obowiązani są do udzielania pomocy w Dojo oraz miejscach zakwaterowania, w szczególności pomocy w utrzymaniu czystości, oraz biorą udział w przygotowaniu posiłków dla członków programu. Zarówno wspólne przyrządzanie jak i spożywanie posiłków stanowią element integracji uczestników.

Uczestnicy programu mogą zostać zaproszeni do wzięcia udziału w innych, niewymienionych wyżej treningach i zajęciach rekreacyjnych.


Shoshin Dojo website 2016. Prawa autorkie © zastrzeżone.